CONDICIONS GENERALS D’ÚS

La utilització d’aquest lloc web està subjecte a l’acceptació de les següents condicions d’ús. El sol fet d’accedir a aquesta web i utilitzar els seus continguts, implica que l’usuari ha llegit i accepta totes les condicions.

La FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ (d’ara endavant FCRi), es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis de les Condicions Generals i, en general de tots els elements que integren el disseny i la configuració d’aquesta pàgina web. Igualment, també es reserva el dret de suspendre, temporalment o definitivament, l’accessibilitat a les seves pàgines web.

Els preguem que llegeixin atentament aquest apartat.

INFORMACIÓ GENERAL EN COMPLIMENT DE LA LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC (LSSICE), LLEI 34/2002 DE 11 DE JULIOL

TITULARITAT DEL LLOC WEB

DOMINI PRINCIPAL
www.fundaciorecerca.cat

ALTRES DOMINIS DE L’FCRi
http://bac.fundaciorecerca.cat
http://parlamentjove.fundaciorecerca.cat
http://experiencia.fundaciorecerca.cat
http://www.cquatre.cat
http://setmanaciencia.fundaciorecerca.cat
http://www.fundaciorecerca.cat/einstein/

TITULAR
FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ
DOMICILI SOCIAL
Passeig Lluís Companys, 23
TELÈFON
93.268.77.00
ADREÇA ELECTRÒNICA
info@fundaciorecerca.cat
NIF G-58285784
DADES REGISTRALS
Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, inscrita amb el número 281.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

És important per a l’FCRi garantir la protecció, privacitat i seguretat de la informació personal de l’usuari, i per aquest motiu intentem complir amb les lleis sobre privacitat, protecció de dades i seguretat de totes les dades personals on tenim llocs web.

A través dels nostres llocs web, l’FCRi no recollirà cap tipus d’informació personal sobre l’usuari, llevat que aquest voluntàriament ens les faciliti, ja bé sigui omplint algun formulari o mitjançant altres vies. Les dades personals rebudes seran usades per respondre les consultes, enviar comunicacions a l’usuari perquè estigui informat sobre els nostres serveis, així com de totes les activitats relacionades amb les pàgines web.

Per tant, l’usuari autoritza expressament l’FCRi a poder remetre-li informació diversa per correu electrònic. En el cas que no es vulgui rebre informació sobre els nostres serveis, cal indicar-ho expressament per correu electrònic a info@fundaciorecerca.cat o mitjançant correu postal a Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, passeig Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona.

Els llocs web de l’FCRi poden contenir enllaços a altres llocs web gestionats per tercers sobre els quals l’FCRi no exerceix cap tipus de control. L’FCRi no és responsable de les polítiques de privacitat o el contingut d’altres llocs web no gestionats per ella mateixa.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

Qui utilitza aquests llocs web, ho fa pel seu propi compte i risc. L’FCRi no es fa responsable dels errors o omissions que poguessin tenir aquests llocs web, ni tampoc es fa responsable de qualsevol dany o perjudici produïts ni dels defectes tècnics, sigui quina sigui la seva naturalesa, que es derivin de les matèries contingudes en aquests llocs web i de l’ús de la informació.

L’FCRi no garanteix l’absència de virus o elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic de l’usuari, ni en altres documents o arxius.

L’FCRi no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a les seves pàgines web.

 

INFORMACIÓ TÈCNICA

Les webs són compatibles amb tots els navegadors coneguts i incorpora el disseny web adaptatiu per tal de poder ser visualitzada des de qualsevol dispositiu (telèfon, tauleta, ordinador, etc.).

PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I COPYRIGHT

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualsevol altre element inserit en els llocs web, pertanyen a l’FCRi, o en el seu cas, a tercers.

Les informacions, que poden provenir de fonts externes (identificades oportunament en cada cas), podrien no ser completament exactes o actualitzades, tot i els esforços perquè així sigui.

Tots els continguts estan protegits pels drets d’autor, i propietat intel·lectual, que l’usuari ha de respectar. La informació d’aquesta web només podrà ser usada per aquelles persones expressament autoritzades per l’autor.

Resta prohibit qualsevol ús dels continguts de la pàgina web, concretament sobre les fotografies, imatges, textos, disseny gràfic, continguts creatius i estètics, índexs, sons i codis font, sense l’autorització expressa dels seus titulars/autors. Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels legítims propietaris.

L’FCRi, Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, són marques protegides legalment i propietat de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir o manipular els drets d’autor, o altres dades identificatives, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme de informació que poguessin contenir els continguts. Tota vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial inclosos en aquestes webs, així com la infracció de la normativa que els protegeix establerta en el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, legislació referent a la protecció de patents i marques, i qualsevol altra normativa vigent, comportarà les responsabilitats civils i/o penals que en cada cas corresponguin.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La facilitació de dades personals no és requisit per tal d’accedir als continguts d’aquestes webs. Únicament s’emmagatzemaran les dades personals que l’usuari voluntàriament faciliti si ho desitja, ja bé sigui mitjançant formularis, com mitjançant qualsevol altra via.

L’FCRi es compromet a complir la legislació vigent en matèria de protecció i tractament de dades personals i, en particular, la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal de 13 de Desembre, així com el seu Reglament (Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre).

Les dades personals proporcionades per l’usuari seran incloses en els nostres fitxers, degudament registrats en el registre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i tractades conforme a la Llei Orgànica 15/1999, la finalitat de la qual és facilitar la informació requerida per l’usuari o una altra informació que l’FCRi pugui considerar del seu interès. L’usuari, pel fet d’enviar les seves dades personals a través d’aquests mitjans esmentats, dóna el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals.

Els usuaris, les dades del quals siguin objecte de tractament, podran exercir gratuïtament els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de les seves dades, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Aquests drets podran ser exercitats per l’usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, passeig Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o passaport, posar la referència “LOPD FCRi” i contingut concret del dret exercit.

Els usuaris garanteixen que són majors d’edat i que la informació facilitada és exacta i veraç. Seran els únics responsables de la veracitat i correcció de les dades incloses, quedant l’FCRi exonerada de qualsevol responsabilitat sobre això.

MESURES DE SEGURETAT

L’FCRi informa a l’usuari que ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu l’article 9 de la LOPD, i normativa de desenvolupament. Igualment, l’FCRi garanteix a l’usuari el compliment del deure de secret professional respecte de les dades personals dels usuaris i del deure de guardar-los.

 

POLÍTICA DE GALETES

Les galetes són petits arxius de text que recullen petites quantitats d’informació i que es descarreguen al navegador quan es navega per un lloc web. Aquests arxius normalment es classifiquen com a galetes de sessió o com a galetes persistents. Les primeres desapareixen del dispositiu quan es tanca el navegador i les persistents romanen a l’equip fins que l’usuari les elimina o vencen.

En el cas d’aquest lloc web, només utilitzem galetes de sessió que desapareixen una vegada es tanca el navegador i les pròpies de Google Analytics (que recullen informació anònima per saber com s’utilitza el lloc web, la procedència, les pàgines visitades, etc.). A més, el WordPress pot utilitzar-ne d’altres per a finalitats estadístiques.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Aquests condicions generals queden subjectes a l’ordenament jurídic espanyol. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l’accés a la pagina web, l’usuari i l’FCRi, acorden sotmetre’s expressament a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona.